Privacybeleid

Deze verklaring is van kracht met ingang van 23 maart 2018.
Uw privacy is belangrijk voor STC B.V.; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website van STC B.V. en onze interne administratie, variërend van het soort informatie dat we verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline
verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies, webbeacons en andere technieken kunnen worden gebruikt. Deze Verklaring geldt voor de STC B.V.-website die links naar deze Verklaring bevatten en voor de informatie die op een andere manier verkregen worden. Bovendien geldt deze Verklaring niet in gevallen waarin wij niets anders doen dan gegevens verwerken namens en ten behoeve van klanten, bijvoorbeeld bij facturatie.

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact op met de websitecoördinator van STC B.V.

  • Het verzamelen van persoonlijke gegevens
  • Gebruik van persoonlijke gegevens
  • Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
  • Cookies, webbeacons en andere technieken
  • Bericht van wijzigingen
  • Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens.
U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u een machine door ons laten (om)bouwen dan verwijzen wij u naar onze dealers, dan verstrekt u wellicht ook uw creditcardgegevens en als u solliciteert op een vacature bij STC B.V., dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u onze website bezoekt of onze facebookpagina, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen onze site bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u ons bezoekt. We kunnen gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze website, onze facebookpagina en onze youtube filmpjes, kunnen we uw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze contacten met u afstemmen op uw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies, webbeacons en andere technieken.

Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals via leveranciers van lijsten, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te
helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.
Gebruik van persoonsgegevens
In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier STC B.V. uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw transactieaanvragen.

Als u iets bij STC B.V. aanvraagt via een van onze dealers, bijvoorbeeld een product of service, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van STC B.V., financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. In verband met een transactie kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personaliseren van onze websites.

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u
belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

Het bieden van ondersteuning.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over de garantie.

Wanneer we u technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze informatie; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van dergelijke gegevens valt onder de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en STC B.V.

Sollicitaties.

Als u bij STC B.V. solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van STC B.V. is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen STC B.V. gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Mobiele apps en het gebruik van informatie in de social computing-omgeving
STC B.V. stelt mobiele apps beschikbaar die vanuit diverse zogenoemde “mobile application marketplaces” kunnen worden gedownload. Op een aantal van haar websites biedt STC B.V. tevens tools op het gebied van social computing aan, om online gegevensuitwisseling en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren forums, wiki’s, blogs en andere platforms voor sociale media.

Als deze applicaties downloadt en gebruikt, of als u zich registreert voor gebruik van deze social computing-tools, vraagt STC B.V. u wellicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Op de registratiegegevens is deze Privacyverklaring van toepassing en dergelijke gegevens worden overeenkomstig deze Privacyverklaring beschermd, met uitzondering van informatie die niet automatisch aan andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van uw profiel. Deze applicaties en tools kunnen ook vergezeld gaan van aanvullende privacy verklaringen met specifieke informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens. Om te begrijpen wat de applicaties en tools mogelijkerwijs doen, dient u die aanvullende verklaringen te lezen.

Op alle andere content die u beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die u kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende platforms of applicaties van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee u uw content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als u meer wilt weten over de rechten en plichten van u, van STC B.V. en van andere partijen met betrekking tot dergelijke content. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan
worden gesteld aan anderen binnen en buiten STC B.V.

Bescherming van rechten en eigendommen van STC B.V. en anderen.

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van STC B.V., onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Van tijd tot tijd kunnen wij informatie die op uw persoon terug te voeren is en die we op onze website hebben verzameld, onthullen aan niet-STC B.V.-entiteiten die optreden als onze leveranciers, zoals onze business partners. Met uitzondering van hetgeen in deze privacyverklaring is beschreven, zullen we dit uitsluitend doen nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Dergelijke informatie zullen we echter niet verkopen of in lease geven.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin STC B.V., om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, te laten fuseren of anderszins te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan met zich meebrengen dat er persoonsgegevens worden onthuld aan mogelijke of feitelijke kopers, of dat dergelijke gegevens worden ontvangen van verkopers. Het is gebruikelijk dat STC B.V. bij zulke transacties passende bescherming van gegevens nastreeft.

Indien STC B.V., voor de onderstaande doelen, uw informatie overbrengt buiten het land waarin de informatie is verzameld, zal STC B.V. zich aan de geldende wetgeving houden. Bij gegevens die afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Unie maakt STC B.V. voor dit doel gebruik van een veelheid aan mechanismen voor gegevensoverdracht (waaronder modelcontractbepalingen).

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van STC B.V., onze business partners, leveranciers of klanten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie.

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. STC B.V. implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Cookies, webbeacons en andere technieken.

Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze website en uw gebruik van onze social media accounts vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags en een techniek genaamd “cookies”. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens

hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals “do not track”-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de websites van STC B.V., is het gewoonlijk mogelijk om uw privacy voorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje “Tools” of “Extra” (of een vergelijkbaar kopje) in uw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat u bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze website, adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina’s niet goed afgebeeld. Webbeacons werken meestal in combinatie met cookies. Als u niet wilt dat uw cookiegegevens worden gekoppeld aan uw bezoekjes aan deze pagina’s, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen, in uw browser. Doet u dit, dan worden deze bezoekjes nog steeds gedetecteerd door webbeacons en andere technieken, maar worden ze niet meer gekoppeld aan informatie die anders zou zijn opgeslagen in cookies.

Bovendien kan er bij het gebruik van knoppen voor social media van derden bepaalde informatie worden vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent ingelogd, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site. Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden.

Advertenties op internet.

STC B.V. plaatst geen advertenties van derden op haar website, maar adverteert wel op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten
en netwerkadverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent uw internetgebruik. Sommige reclamenetwerken zijn wellicht lid van het Network Advertising Initiative (NAI) of de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Door een bezoek te brengen aan http://www.networkadvertising.org of http://www.youronlinechoices.eu/ kunnen personen aangeven dat ze geen prijs stellen op gerichte reclame van NAI-leden.
Links naar niet-STC B.V.-websites en naar applicaties van derden
Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community’s op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u zich vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community’s.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-STC B.V.-websites aanbieden.

Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacy beleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid in kwestie.

STC B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de inhoud van dergelijke andere websites.
Bericht van wijzigingen. Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze
Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door STC B.V., kunt u een e-mail sturen naar de sitecoördinator van de STC B.V.-website.

Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat STC B.V. gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.